PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ


1 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: v souladu s plněním informační povinnosti stanovené čl. 10 zákona 34/2002, ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronickém obchodu jsou níže uvedeny identifikační údaje provozovatele těchto webových stránek: Provozovatel: CONCORD 2004 S.A. Kontakt: 937031800 [email protected] Registrační údaje: Obchodní rejstřík v Barceloně, svazek 4.116, kniha 3.455, díl 2, list 179, strana 44.152, 1. zápis DIČ: A-08-594467. 2 - UŽIVATELÉ: přístup a/nebo používání portálu CONCORD 2004 S.A. jsou ze strany provozovatele podmíněny tím, že uživatel při svém vstupu a/nebo použití tohoto portálu přijme obecné podmínky použití, které zde nalezne uvedeny. 3 - POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU: tyto webové stránky poskytují přístup k veškerému obsahu umístěnému na internetové stránce, jejímž provozovatelem je CONCORD 2004 S.A. nebo jeho poskytovatelé licencí a na kterou může mít UŽIVATEL přístup. UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání portálu. Tato odpovědnost zahrnuje registraci vyžadovanou pro přístup k určitým službám nebo obsahu. Při registraci nese UŽIVATEL odpovědnost za poskytnutí pravdivých a platných informací. UŽIVATEL obdrží heslo, za jehož zabezpečení odpovídá tím, že se při jeho používání zaváže k dodržování důvěrnosti a pečlivosti. UŽIVATEL se zavazuje používat obsah a služby (např. chaty, diskusní fóra nebo diskusní skupiny), které CONCORD 2004 S.A. nabízí prostřednictvím svého portálu, vhodným způsobem, a to tak že zejména nebude: (i) zapojovat se do nevhodných a nezákonných činností v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem; (ii) šířit zprávy, které jsou svým obsahem rasistické, xenofobní, nezákonné pornografické, propagující-terorismus a porušování lidských práv; (iii) nezpůsobovat škody na fyzických a logických systémech tvůrce webu, jeho poskytovatelů nebo třetích stran, zavádět nebo šířit počítačové viry v síti nebo jakékoli jiné fyzické či logické systémy, které by mohly způsobit výše uvedené škody; (iv) pokoušet se o přístup, popř. používání elektronických účtů jiných uživatelů, a upravovat nebo měnit jejich obsah. CONCORD 2004 S.A. si vyhrazuje právo odstranit veškeré připomínky a příspěvky, které by porušovaly respektování lidské důstojnosti, byly svým obsahem diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, útočily na děti nebo mládež, ohrožovaly veřejný pořádek nebo bezpečnost, stejně jako ty, které by podle názoru provozovatele stránek nebyly vhodné ke zveřejnění. CONCORD 2004 S.A. nenese v žádném případě odpovědnost za názory uživatelů přednesené na diskusních fórech, chatech nebo prostřednictvím jiného nástroje pro umožnění účasti. 4 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: přístup k některým službám, které CONCORD 2004 S.A. prostřednictvím webu nabízí, je podmíněn poskytnutím určitých osobních údajů uživatele. CONCORD 2004 S.A. splňuje požadavky ústavního zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů a královského výnosu 1720 / 2007 ze dne 21. prosince, kterým se stanoví nařízení k aplikaci ústavního zákona a dalších platných předpisů, a dbá na řádné použití a zpracování osobních údajů uživatelů. CONCORD 2004 S.A. proto sděluje uživateli podmínky zpracování osobních údajů v souvislosti se službami, které požaduje, a informuje ho, že vyplněním registračního formuláře tyto podmínky přijímá. Dále uživatele informuje o své odpovědnosti, kterou přejímá za vytvořený souboru, o adrese správce a možnosti uplatnění práva na přístup, opravu, zrušení a nesouhlas s účelem zpracování osobních údajů a jejich případném sdělení třetím osobám. CONCORD 2004 S.A. dále informuje, že plní povinnosti uložené zákonem 34/2002, ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronickém obchodě a vždy žádá uživatele o souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy pro obchodní účely. Po vyplnění formuláře budou osobní údaje uživatele zpracovány a začleněny do řádně evidovaného souboru, jehož majitelem je CONCORD 2004 S.A., s cílem poskytovat marketingové služby pro kočárky, autosedačky a jiné či podobné výrobky související s péčí o děti, aby CONCORD mohl uživatelům sdělovat veškeré obchodní informace, o nichž si myslí, že by pro ně mohly být užitečné. Provozovatel nepřevádí ani nesděluje osobní údaje třetím stranám. Každý uživatel může uplatnit své právo na přístup, opravu, zrušení a nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů zasláním písemné žádosti na [email protected] nebo dopisem na CONCORD 2004 S.A. 5. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ: CONCORD 2004 S.A. jako provozovatel nebo postupník vlastní všechna autorská práva k veškerému obsahu svých webových stránek, včetně všech prvků, které jsou na ní umístěny (v příkladném výčtu: vyobrazení, zvuk, audio, video, programové vybavení a texty; ochranné známy a loga, kombinace barev, návrh a design, výběr použitého materiálu, počítačové programy nezbytné pro provoz stránek, přístup a použití atd.). Vlastníkem je CONCORD 2004 S.A. nebo jeho poskytovatelé licencí. Všechna práva vyhrazena. Na základě ustanovení čl. 8 a 32.1, odst. 2 zákona o duševním vlastnictví je výslovně zakázáno rozmnožovat, šířit, zveřejňovat či uvádět do oběhu celý nebo částečný obsah těchto webových stránek na jakémkoliv nosiči nebo jakýmikoli technickými prostředky bez předchozího souhlasu CONCORD 2004 S.A. UŽIVATEL se zavazuje, že neporuší práva duševního ani průmyslového vlastnictví, která náleží společnosti CONCORD 2004 s.a. Uživatel nesmí odstraňovat, upravovat, obcházet ani nevhodně nakládat s žádným ochranným zařízením ani bezpečnostním systémem, který na internetovou stránku umístil autor webu. 6. PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI: v rozsahu stanoveném zákonem CONCORD 2004 S.A. neodpovídá v žádném případě za škody a újmy jakékoli povahy způsobené zejména chybami nebo opomenutími v obsahu, nedostatkem věrohodnosti, celistvosti, aktualizace a přesnosti údajů nebo informací umístěných na webových stránkách, nedostupností portálu nebo přenosem viru či škodlivého softwaru v obsahu webu, které by přivodily uživateli újmu, a to navzdory tomu, že přijal nezbytná technologická opatření, aby se tomu zabránilo. Obsah a informace umístěné na těchto webových stránkách nepodrobují CONCORD 2004 S.A žádnému závazku ani neodrážejí názor společnosti. Jedná se pouze o nabízenou službu informativního a distribučního charakteru. 7 - ÚPRAVY: CONCORD 2004 S.A. si vyhrazuje právo provádět na webu neohlášené změny, které považuje za vhodné. Může změnit, zrušit nebo přidat jak obsah a služby, které představuje prostřednictvím webu, tak i způsob, jakým jsou tyto služby nabízeny nebo umístěny na webu. 8 - ODKAZY: v případě, že v rámci domény budou na webové stránky vloženy hypertextové odkazy na jiné webové stránky pro komerční účely, CONCORD 2004 S.A. nebude žádným způsobem tyto webové stránky ani jejich obsah kontrolovat. CONCORD 2004 S.A. neodpovídá za obsah odkazovaných webových stránek třetích stran ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, rozsah, pravdivost, platnost ani ústavnost jakéhokoli materiálu nebo informací obsažených na uvedených hypertextových odkazech či jiných internetových stránkách. Zahrnutím těchto externích připojení nevzniká žádné sdružení, sloučení ani účast v propojených subjektech. 9 - PRÁVO NA VYLOUČENÍ: CONCORD 2004 S.A. si vyhrazuje právo odepřít nebo odvolat přístup k portálu a/nebo službám bez předchozího upozornění těm uživatelům, kteří nedodržují stávající obecné podmínky použití, a to na základě vlastního rozhodnutí nebo požadavku třetí strany. 10 - VŠEOBECNÉ INFORMACE: CONCORD 2004 S.A. a/nebo jeho poskytovatelé licencí budou sledovat porušení těchto podmínek, stejně jako nevhodné používání tohoto portálu, a přistoupí k výkonu všech občanských a trestních úkonů, jež jim dle zákona přísluší. 11 - TRVÁNÍ A PLATNOST ZMĚN TĚCHTO PODMÍNEK: CONCORD 2004 S.A. si vyhrazuje právo kdykoli upravit stanovené podmínky, přičemž je musí vždy zveřejnit způsobem, jaký je zde uveden. Platnost těchto podmínek se řídí dobou jejich zveřejnění, tj. zůstávají v platnosti do okamžiku, než budou upraveny jinými řádně zveřejněnými podmínkami. 12 - ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC: vztah mezi společností CONCORD 2004 S.A. a UŽIVATELEM se řídí platnými předpisy španělské legislativy a veškeré případné spory budou projednány soudy v Barceloně.